Det nytter at hjælpe børn og unge fra misbrugsfamilier

Vi bryder tabuet om alkohol- og stofafhængighed

De små Skuldre har igennem de seneste to år støttet børn og unge, som er  pårørende til alkoholikere eller andre misbrugere. Via individuelle samtaler og gruppeforløb har Projektet har et mål om at bryde tabuet om alkohol–og stofafhængighed samt øge trivslen hos børnene/de unge via normalisering og bedre forståelse af egne reaktioner. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og er en del af satspuljen. Det betyder også, at alle tilbud til børnene og de unge er GRATIS.

Klik på reklamen for lyd
Peg på reklamen for lyd

Bedre trivsel hos børn og unge fra misbrugsfamilier    

For at sikre at projektet opnår de fastlagte mål evalueres tilbuddene løbende af Rambøll Management. Effektmålingerne, som de kaldes, fortæller noget om, hvordan børn og unge har det før og efter deres forløb i De små Skuldre.

 

Resultaterne er vigtige, fordi de giver et fingerpeg om tilbudets effekt. Desuden hjælper målingerne til at lave nødvendige justeringer for hele tiden at kunne tilbyde den bedst mulige støtte til de pårørende.

 Hvordan måler vi denne trivsel?

Børnene og de unge skal bl.a. besvare spørgsmål om, hvor ofte de har følt sig glade og i godt humør, hvor ofte de har følt sig rolige og afslappede, og om de har lavet ting som interesserer dem inden for sidste to uger. Spørgsmålene bliver besvaret både for og efter forløbet – og nogle af de yngste børn kan have far eller mor til at hjælpe sig.

Fine resultater af trivselsmålinger

Indtil videre har 60 børn og unge udført disse effektmålinger, og det er nogle fine effekter, vi ser.
Resultaterne viser overordnet set en øget trivsel efter et forløb i De små Skuldre. Både hos børn i alderen 8 -10 år samt hos unge i alderen 11-16 ses, at den gennemsnitlige score i trivsel stiger. Mest markant ses det dog hos de unge voksne i alderen 17-24 år.

Ud af 100 point scorer de unge voksne 45,1 ved start og 68 ved slutningen af et forløb. Til sammenligning scorer den yngste aldersgruppe 74 point ved start og 80 til slut.
Tallene kan tolkes i retning af, at de unge voksne, som går i tilbuddet, er mere tyngede af bekymringstanker og tristhed ved opstart end de øvrige to aldersgrupper. Dette synes at vise, at jo senere der sættes ind, des værre får den pårørende det.

Det går bedre i skolen, på uddannelsen, i jobbet og i fritiden

Gennemgående for resultaterne for de tre aldersgrupper er også, at de børnene og de unge efter endt forløb føler sig mere i stand til at passe skole, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Eksempelvis svarer 41,5 % af børn i alderen 8-10 års forældre, at de inden opstart har tydelige vanskeligheder på et eller flere områder såsom følelser, koncentration adfærd eller samspil med andre mennesker.
Ved afslutningen er det faldet drastisk; ingen af forældrene vurderer, at deres barn længere har tydelige vanskeligheder. Endelig viser målingerne, at brugerne i De små Skuldre ved deres afslutning finder, at forløbet har haft positiv eller meget positiv betydning for, hvor de er i deres liv lige nu.

Selvom der i øjeblikket kun er lavet målinger på 60 af brugerne, peger tallene på, at De små Skuldre er på den ønskede kurs ift. at styrke trivslen hos de unge pårørende, som tilbuddet er målrettet. Det er selvfølgelig rigtig positivt, men det betyder ikke at behandlerne vil hvile på laurbærrene. Tværtimod  fastholdes et fokus på, hvilke tiltag der kan gøres for at gøre tilbuddet endnu bedre bl.a. gennem dialog med brugerne.

Evalueringen af De små Skuldre fortsætter resten af projektperioden frem til 2019. Den er med til at sikre en stadig videreudvikling af projektet.

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook